آرشیو

هرمزآباد – کدو تخم آجیلی

هرمزآباد – کدو تخم آجیلی

کارشناس مقیم در مزرعه

کارشناس مقیم در مزرعه

مشاوره تخصصی کشاورزی مبتنی برGIS

مشاوره تخصصی کشاورزی مبتنی برGIS

مشاوره مدیریت منابع آب

مشاوره مدیریت منابع آب

مشاوره هواشناسی

مشاوره هواشناسی

هرمزآباد – استان اصفهان – سیب زمینی – 1401

هرمزآباد – استان اصفهان – سیب زمینی – 1401

هرمزآباد – کدو تخم آجیلی

هرمزآباد – کدو تخم آجیلی

کارشناس مقیم در مزرعه

کارشناس مقیم در مزرعه

مشاوره تخصصی کشاورزی مبتنی برGIS

مشاوره تخصصی کشاورزی مبتنی برGIS

مشاوره مدیریت منابع آب

مشاوره مدیریت منابع آب

مشاوره هواشناسی

مشاوره هواشناسی

هرمزآباد – استان اصفهان – سیب زمینی – 1401

هرمزآباد – استان اصفهان – سیب زمینی – 1401