معرفی سامانه هوشمندانه آبیاری باباحیدر

چرا پیش آگاهی از شرایط آب و هوایی در کشاورزی مهم است؟

تغییرات اقلیمی سبب اختلال در نوع و روند بارش و شرایط آب و هوایی شده است.به طوری که تجارب گذشته پاسخگوی نیاز مدیریتی کشاورزی امروز نیستند. مدیریت آگاهانه کشاورزی نیاز به اطلاع از شرایط آب و هوایی آینده دارد؛ عدم آگاهی در بسیاری از مـوارد منجر به بروز خسارت و ضرر و زیان های اقتصادی غیر قابل جبرانی برای کشاورزان خواهد شد.

 

 آگاهی از شرایط دمای حداکثر و حداقل و سرعت باد امروز و روزهای آینده، منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در انتخاب زمان انجام عملیات های  سم پاشی، مبـارزه با بیماری ها و آفات و علف های هرز و مصرف کودهای محلول و آبیاری می شود. 

 کشاورزی پایدار از طریق مصرف حداقل نهاده ها با حداکثر بهره وری محقق می شـود که لازمه آن داشتن آگاهی و اطلاعات است. مخصوصا در شرایط فعلی که تغییرات اقلیمی سبب بی نظمی در روند ها و الگوهای دمایی و بارشی شده است.

افزایش سود کشاورز
سامانه آبیاری هوشمندانه باباحیدر همراه با ارائه برنامه آبیاری

در کشاورزی آگاهی از دمای هوا ضروری است!

از بین پارامترهای هواشناسی، دما به عنوان نماینده ای از میزان انرژی موجود در اتمسفر می باشد و نمایانگر شرایط آب و هوایی منطقه است.

دما یکی از عوامل موثر بر مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان مختلف می باشد. در اکثر گیاهان زراعی تاریخ کاشت و آغاز سبز شدن گیاهان، مرحله گرده افشانی و گل دهی، طول دوره رشد گیاه و مدیریت برداشت وابسته به دما می باشند و به دما حساس هستند.

 

از سوی دیگر، دما یکی از عوامل موثر بر رشد و گسترش آفات و بیماریهای زراعی و باغی می باشد. بنابراین در سامانه باباحیدر اطلاعات دمای حداقل، حداکثر و میانگین برای هشت روز آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد که می تواند در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها جهت مدیریت بهینه مزرعه استفاده شود.

آیا می دانید چه روزی و به چه مقدار به گیاه خود آب دهید؟

تعیین مقدار و زمان آبیاری برای گیاهان تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله اقلیم و شرایط محیطی، خصوصیات فیزیکی خاک، شوری آب، نوع سیستم آبیاری و غیره می‌باشد. سامانه باباحیدر با محاسبات دقیق نیاز آبی گیاه برای هرمزرعه، زمان و ساعت آبیاری مورد نیاز را با توجه به شرایط خاص هرمزرعه تعیین می‌نماید. در این سامانه تاریخچه آبیاری‌های انجام شده در هرمزرعه ثبت شده و برای کاربر قابل مشاهده می‌باشد. این سامانه علاوه بر آبیاری هوشمند مبتنی بر پیشینه علمی و تحقیقاتی خود، یک برنامه تعاملی با شرایط و محدودیت‌های کاربر و یا کشاورز را تاجایی که منجر به کاهش عملکرد شدیدی نشود، در اجرای برنامه لحاظ می‌نماید.

افزایش سود کشاورز

چرا در مدیریت مزرعه آگاهی از سرعت باد مهم است!

سرعت باد تحت تأثیر نقاط پرفشار و کم فشار و باد های غالب منطقه در روزهای مختلف متفاوت است. سرعت باد نقش مهمی در میزان تبخیر تعرق گیاه و زمان انجام عملیات های کشاورزی مانند عملیات شخم، آبیاری بارانی، عملیات خاک ورزی، کودپاشی و سم پاشی و یا عملیات برداشت دارد.

برای اثر بخشی بیشتر علف کش ها و سم ها شرایط دمایی و رطوبتی خاک بسیار اهمیت دارد. همچنین برای توزیع یکنواخت سم و علف کش در سطح مزرعه سرعت باد در ارتفاع دو متری باید کمتر از 3 متر بر ثانیه باشد.

اطلاع از سرعت باد در هنگام تصمیم گیری جهت مدیریت بهینه مزرعه به ما کمک می کند تا روز مناسب را برای انجام عملیات های زراعی انتخاب کنیم. همچنین با توجه به افزایش قیمت سموم، آفت کش ها و کودها استفاده به موقع و دقیق نهاده های کشاورزی با بالاترین کارایی منجر به کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و افزایش کیفیت محصولات، افزایش بهره وری و افزایش سود کشاورز می شود.

خدمات سامانه آبیاری هوشمندانه باباحیدر

برای گرفتن خدمات مدیریت هوشمند

X

    دریافت مشاوره رایگان کشت/آبیاری