سامانه مدیریت آبیاری هوشمند باباحیدر

بیشتر بخوانید

مدیریت بهینه آبیاری مزرعه مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه، اتمسفر و سیستم آبیاری

سامانه آبیاری هوشمند

کشاورزی دقیق

بیشتر بخوانید

بهترین راهکار در راستای رسیدن به کشاورزی پایدار

کشاورزی دقیق

تانسیومتر هوشمند

بیشتر بخوانید

دقت زیاد در محدوده رطوبتی آبیاری هوشمندانه

تانسیومتر هوشمند MA800 تانسیومتر MA700
X

    دریافت مشاوره رایگان کشت/آبیاری