لینک سامانه آبیاری هوشمند باباحیدر

سامانه آبیاری هوشمند باباحیدر

ورود به سامانه باباحیدر
اپلیکیشن زارع هوشمند

اپلیکیشن زارع هوشمند

دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن زارع هوشمند
قوانین استفاده از سامانه باباحیدر

قوانین و مقررات استفاده از سامانه باباحیدر

دفترچه قوانین و مقررات
راهنمای سامانه باباحیدر

راهنمای سامانه باباحیدر

دفترچه راهنمای سامانه