توسعه 2 هزار هکتاری پایلوت‌های هوشمند آبیاری در سال جاری