اجرای530هکتار طرح الگوی مدیریت هوشمند آبیاری دانش بنیان در شهرستان سمیرم